با ما همراه باشید

استانها

شیراز در محاصره زمین‌خواران/تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر قانونیست

منتشر شده

در

شیراز در محاصره زمین‌خواران/تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر قانونیست

 روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، در نقاط مختلف استان فارس، خصوصا شهرستان شیراز، منجر به توسعه ساخت و ساز در نقاط خوش‌آب و هوایی شده است که زمانی به کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی اختصاص داشت؛ موضوعی که جامعه را با مخاطراتی جدی مواجه کرده است.

براساس اسناد و اطلاعات تایید شده، علیرغم اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در برخورد با متخلفان عرصه زمین خصوصا در بخش اراضی کشاورزی، همچنان شاهد تداوم فعالیت گسترده دلالان و سودجویان، خصوصا در نقاط خوش آب و هوای شهرستان شیراز برای تغییر کاربری و توسعه ساخت و سازها هستیم، فعالیت‌هایی که بیشتر دامن نقاطی نظیر محدوده شهرک گلستان، روستای قلات و بخش دشت ارژن را گرفته و البته در سایر مناطق نیز به وفور مشاهده می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز شنبه دوم مرداد و در جمع خبرنگاران، پیرامون موضوع تغیر کاربری اراضی مختلف خصوصا زمین‌های زراعی و باغی تاکید کرد که تحت هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، زراعی و باغی در این شهرستان داده نخواهد شد مگر آنکه کمیسیون‌ تبصره یک ماده یک امور اراضی، برای ایجاد کارگاه تولیدی، مجوزی صادر کرده باشد.

ذبیح‌الله سیروسی شنبه ۲ مرداد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه، تفکیک و خرید و فروش اراضی کشــاورزی، غیرقانونی اســت و هیــچکــد ام از تغییر کاربــری‌ها قانونی نیســت، افزود: اولین آســیب تغییر کاربــری زمین هــای زراعــی، متوجه تولیدات محصولات کشــاورزی خواهد بود و این مهم را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

او با اشاره به اینکه در بخش هایــی از شــهر شیراز منجمله روستای قلات، برخی از مشاوران املاک مردم را تشویق به خرید زمین‌های کشاورزی با قیمت‌های اندک کرده و به خریدار وعده تغییر کاربری این اراضی را می‌دهند، تاکید کرد که این افراد تنها به دنبال منافع خود هستند، افزود: این افراد سودجو از ناآگاهی مردم ســوء اســتفاده می کنند و با فروش اراضی کشاورزی، آنها را به درد سر می اندازند.

سیروسی گفت: با پیگیری های متعدد، بارها دستگاه قضا به صنف مشــاوران املاک هشدار داده و تاکید کرده کــه بنگاه ها، حق خرید و فروش و قطعه بندی اراضی کشاورزی را ندارنــد؛ د ر واقــع اگــر قرار باشــد زمین های کشــاورزی به فروش برســد باید از جهاد کشــاورزی استعلام شود، حال آنکه افراد ســودجو با اســتقرار در برخی بنگاه های متفرقه، اراضی زراعی را با وعده تغییر کاربری، معامله می کنند.

او با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها، تحت هیچ شرایطی تغییر کاربری داده نخواهد شد، افزود: عــده‌ای مردم را فریب داده، زمین های کشاورزی را از دستشان در می آورند و با تغییر کاربری، شروع به ساخت و ساز می کنند؛ در هر حال تغییر کاربری های بدون مجوز، حیات زمین های کشاورزی را به خطر انداخته و دولت باید هر چه ســریع تر با ایجاد امکانات و تجهیرات بیشــتر، جلوی تخریب این منابع را بگیرد.

کمبود امکانات و نیروی انسانی برای مقابله با تغییرکاربری در شیراز

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز با اشاره بــه اینکــه، موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی از گذشته آغاز شده است، گفت: با وجود برخوردهای قانونی لازم با تغییر کاربری با هدف حفظ کاربری اراضی زراعی و اجرای قانون، به دلیل کمبود امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات، توانایی برخورد با تخلفاتی این چنین، در مراحل اولیه وجود ندارد.

سیروطی ادامه داد: کارکنان جهادکشاورزی حتی در روزهای تعطیل رسمی هم کار نظارت بر اراضی را با هدف پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی دنبال می‌کنند؛ اما در شهرستان شیراز، تنها ۲ خودروی گشت و چهار نفر نیروی انسانی برای این مهم وجود دارد که قطعا پاسخگو نیست.

او اضافه کرد: با توجه به حجم هجمه هایی که به زمین های زراعی در پهنه ۶ هزار کیلومتر مربعی شهرستان شیراز شاهد بوده‌ایم، امکانات بســیار محدود اســت؛ نزدیکی به مرکز فــارس و آب و هوای خوب برخی اقلیم های این شهرستان موجب شــده بعضی افراد از اســتان ها و شــهرهای دیگر به اینجا آمده و با خرید اراضــی کشــاورزی و تغییــر کاربری، شروع به ساخت و ساز کنند.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری ها بیشتر در مناطق خوش آب و هوا حادث می‌شود، گفت: در دشــت ارژن و گلستان آب پــرده، این تغییر کاربری ها ســرعت بیشــتری دارد، ضمن آنکــه زمین های کشــاورزی که در حومه شهر واقع شده نیز از نظر افراد متخلف دور نمانده است.

سیروسی با اشاره به این واقعیت که افزایــش بی رویه قیمت زمین، عده ای از ســود جویان را به این فکــر اند اخته تا با تغییر کاربری زمین های کشــاورزی و ساخت و ســاز در آنها، ارزش افزوده‌ای نصیب خود کنند، خاطرنشان کرد: اگر امکانــات به گونه‌ای بود که می شد در مراحل اولیه وقوع تخلفات با خاطیان برخورد کرد، تغییر کاربری زمیــن های زراعی این چنین توســعه پید ا نمی‌کرد.

ناآگاهی مردم عاملی اصلی در گسترش سودجویی

مدیرجهادکشاورزی شهرستان شیراز در عین حال، همکاری و همراهی و تلاش دستگاه‌های انتظامی و قضایی در شیراز برای مقابله با متخلفان تغییر کاربری اراضی را مناسب توصیف و تاکید کرد: عمده مشکل در این بخش به این اصل باز می‌گردد که مردم آگاهی و اطلاعات درست و دقیقی در اختیار ندارند.

او با بیان اینکه پس از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی، برخی معترض می‌شوند، گفت: مردم بعضا اطلاعات کمــی دارنــد و از ارزش حفظ کاربری زمین های کشــاورزی آگاه نیســتند؛ هرچند قانونگذار در زمینه حفظ کاربری زمین های کشــاورزی، قوانین خوبــی تصویب کــرده است امــا در کنار آن امکانات نظارت و پایش هم اهمیت بالایی دارد؛ اگــر امکانــات در حد و انــدازه قوانین وضع شده، وجود داشت، روند برخورد قانونی با متخلفان را تسریع و تسهیل می‌کرد که این خود یک عامل بازدارنده بسیار مهم محسوب می‌شود.

سیروسی گفت: با همین امکانات محدود، با متخلفان برخورد و پیشرفت های خوبی حاصل شده است؛ به طوریکه طی ۲ سال گذشته در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی با موارد بسیاری برخورد و با دستور قضایی، تغییر کاربری‌ و دیوارسازی‌ها فراوانی تخریب شده است؛ اما همچنان معتقد هستیم که امکانـات و تجهیـزات مقابله با متخلفان این حوزه باید فراهم شود.

به گفته او؛ در جدید ترین اقدام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در حوزه مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز و به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از انجام هماهنگی های لازم و تامین ادوات مورد نیاز ۸۶ مورد فنس کشی، دیوارکشی، پی کنی، و اتاقک غیر مجاز در منطقه اکبر آباد این شهرستان قلع و قمع شده است.

تشکیل ۶ هزار پرونده تخلف تغییرکابری در شیراز

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان شــیراز به این نکته نیز اشاره کرد که حــدود ۶ هزار پرونده با موضوع تغییر کاربری در دســتگاه قضا پیرامون تغییر کاربری تشکیل شده و در نوبت دادرسی و ۳ هزار پرونده نیز در دست رسیدگی است.

او گفت: دولت هم باید در این زمینه، بودجه هایی برای تهیه امکانات و تجهیزات اختصاص دهد تا بتوان با متخلفان، برخوردهای لازم را انجام داد.

تغییر کاربری در روستاها

سیروسی گفت: تغییــر کاربری اراضی کشــاورزی در مناطق روستایی، تابع ضوابط قانونی تعیین شده توسط وزارت جهادکشاورزیست و در مواردی هم مجوز برای تغییر صادر شده و ۸۰ درصد از قیمت روز اراضی زراعی و باغی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالک دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: براســاس قانون، تغییــر کاربری زمیــن زراعــی و باغی برای ســکونت شــخصی مالکین کم درآمد در مساحت کوچــک، برابر ضوابــط و تعاریفی که وزارت جهادکشاورزی تعیین کرده است، مشــمول عوارض گفته شده، نمی‌شود.

شیراز در محاصره سودجویی دلالان زمین 

به گزارش ایسنا و براساس اخبار و گزارش‌های تایید شده، طی دهه‌های گذشته تاکنون برخی مالــکان و متصرفان اراضی کشاورزی، این زمین ها را از کاربری کشــاورزی خارج کرده و در آن ساخت و ساز انجام داده یا در حال احداث بنا هستند؛ این اقدامات در برخی مناطق اســتان فارس به ویژه شهرستان شیراز، منجر به فعال شدن عده‌ای سودجو و هدف قرار دادن اراضی زراعی و باغی واقع در مناطق خوش آب و هوا و خرید این اراضی از سوی دلالان و منفعت جویانی شده است.

امروز سودجویان بسیاری دام خود را برای مالکان زمین های کشــاورزی واقع در نقاط مختلف شهرستان شیراز، از  قلات و دشت ارژن گرفته تا دیگر نقاط دارای محاسن جغرافیایی و آب و هوایی، گسترده‌اند و در بعضی موارد موفق نیز شده‌اند.

بی تردید، فعالیت دلالان و منفعت طلبانی که به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، حیات در این بخش را با مخاطره جدی مواجه کرده است و شهروندان در شیراز شاهد هستند که بسیاری از زمین هــای زراعی قلات و گلســتان، محل ساخت و سازهای غیر مجاز شده است؛ این تلاش‌ها در کنار نبود تمایل کافی در جوانان برای تداوم فعالیت در بخش کشاورزی، منجر به فروش یا تغییر کاربری این زمین‌ها شده است.

به گزارش ایسنا و بنا به مستندات منابع رسمی کاهــش هــر هکتــار اراضــی کشــاورزی، امنیــت غذایــی ۲۰ نفر را با مخاطره مواجه خواهد کرد، لذا به نظر می‌رسد که دولت باید با جدیت بیشتری در حوزه تغیر کاربری‌های غیرقانونی و گسترده اراضی خصوصا زمین‌های زراعی و باغی، تلاش کرده و گام‌های عملی بلندتری را برای تکمیل فعالیتهای قضایی و انتظامی بردارد.

به حتم، ارتقاء آگاهی‌ها و اطلاعات مردم در خصوص اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، افزایش توان نظارتی دستگاه‌های مسئول و تشدید و تسریع برخوردهای قانونی، تاثیر بسزایی در کاهش تمایل دلالان و زمینخواران و بی ثمر ماندن تلاش آنان برای تغییر کاربری این اراضی خواهد شد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استانها

‍ توزیع ۳ هزار دستگاه تبلت در بین دانش‌آموزان نیازمند ایلامی

منتشر شده

در

توسط

‍ توزیع ۳ هزار دستگاه تبلت در بین دانش‌آموزان نیازمند ایلامی

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در پاسداشت سه هزار شهید گرانقدر این استان تعداد سه هزار دستگاه تبلت در بین دانش آموزان نیازمند این استان توزیع می‌شود.

 «قنبر موسی‌نژاد» در آیین توزیع هزار و ۵۰۰ دستگاه تبلت در بین دانش‌آموزان مددجوی ایلامی اظهار کرد: امروز هزار و ۵۰۰ دستگاه تبلت که با همکاری شرکت زرین معدن چاف تهیه شده‌اند بین نیازمندان توزیع می شود و تأمین مابقی آن نیز در روزهای آینده مدنظر ما خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با عنوان اینکه در آستانه سال تحصیلی و در شرایط کرونایی تبلت و لوازم کمک آموزشی هوشمند مهم ترین نیاز دانش آموزان و دانشجویان این استان خواهد بود گفت: انتظار ما از افراد خیر و نیکوکار و همچنین دستگاه‌های دیگر این است که در این امر مهم کمیته امداد را همراهی و در این زمینه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان نیازمند به لوازم هوشمند کمک آموزشی از قبل شناسایی و نیاز آنها اثبات  شده است تصریح کرد: تلاش ما این است که با تهیه تبلت برای این دانش آموزان و دانشجویان خدمات ماندگاری به این قشر ارائه دهیم.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اینکه شیوع کرونا موجب شد که  دانش آموزان برای ادامه تحصیل و بهره مندی از کلاس های مجازی نیاز به وسایل کمک آموزشی از جمله تبلت داشته باشند، افزود: در آستانه برگزاری کنگره ۳ هزار شهید استان ایلام به مناسبت  چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴۳ خدمت به محروم و نیازمندان  ارایه می شو که ۱۰ نوع از این خدمات توسط کمیته امداد انجام می گیرد.

موسی نژاد با اشاره به اینکه یکی از این ۴۳ خدمت تهیه تبلت برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند سطح استان است تصریح کرد: خوشبختانه با مدد شهدا و تلاشی که صورت گرفت، به زودی رقم تبلت هایی که بین دانش اموزان استان توزیع می شود به رقم سه هزار دستگاه خواهد رسید.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

استانها

پوستر بیشترین اثرگذاری در فضای مجازی دارد/ خانه گرافیک ایلام تشکیل می‌شود

منتشر شده

در

توسط

پوستر بیشترین اثرگذاری در فضای مجازی دارد/ خانه گرافیک ایلام تشکیل می‌شود

 رئیس حوزه هنری استان ایلام در نخستین روز از کارگاه سه روز خلق پوستر از اهتمام حوزه هنری برای تشکیل خانه گرافیک ایلام خبر داد.

 محمدعلی قاسمی اظهار کرد: در مناطقی مانند استان ایلام فارغ‌التحصیلان زیادی در حوزه تجسمی و گرافیک داریم ولی در خلق اثر و حضور هنرمندان در بستر جامعه و مکان های فرهنگی و هنری تعدادشان اندک است که این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد.

وی گفت: امید است این سلسله جلسات و کارگاه های آموزشی با حضور هنرمندان رشته های مختلف در استان ادامه داشته باشد و در آینده بتوانیم خانه گرافیک حوزه هنری را با حضور هنرمندان استان افتتاح کنیم تا از هنر این عزیزان در عرصه میدانی  و اجتماعی بیش از پیش بهره مند شویم.

رئیس حوزه هنری استان ایلام یادآور شد:  امروز در بستر فضای مجازی هنر گرافیک است که مفاهیم و موضوعات را در کمترین زمان ممکن و ارزانترین قیمت به مخاطب منتقل می‌کند.

کارگاه سه روزه گرافیک (خلق پوستر) با حضور استاد مجتبی مجلسی، با موضوع ایلام مهد پایداری و پایتخت خادمین حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) از ۲۸ تا ۳۰شهریور در محل حوزه هنری استان ایلام به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و کنگره ملی سه هزار شهید استان ایلام برگزار می‌شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

استانها

کاهش ۸۱ درصدی آب در ایستگاه هیدرومتری ماربره دورود

منتشر شده

در

توسط

کاهش ۸۱ درصدی آب در ایستگاه هیدرومتری ماربره دورود

 سرپرست منابع آب دورود از کاهش ۸۱ درصدی آب در ایستگاه هیدرومتری ماربره شهرستان خبر داد.

شاددل در جلسه شورای حفاظت از منابع آب دورود که امروز ۲۷ شهریورماه برگزار شد، با ارائه گزارش کاملی از وضعیت نگران‌کننده منابع آبی، اظهار کرد: حجم رواناب در ایستگاه هیدرومتری ماربره دورود نسبت به مردادماه سال آبی گذشته ۶۳ درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری ۸۱ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به ‌پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه وضعیت خشکسالی در سال آبی آتی و کاهش نزولات جوی در سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ و افت شدید آب‌های زیرزمینی، سطحی و همچنین موجب کاهش حجم رواناب و به تبع آن کاهش حجم مخزن ذخیره در پشت سد مروک شد و به کمترین مقدار خود که در حال حاضر ۲۰ میلیون مترمکعب رسید درحالی‌که سال گذشته همین موقع ۳۴ میلیون مترمکعب و ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سرپرست منابع آب دورود خاطرنشان کرد: با توجه به این بحران رهاسازی آب از سد مروک در سال آبی پیش رو برای پایین‌دست غیرممکن و اگر کشاورزان محصولات بهاره به میزان زیاد و عدم رعایت الگوی کشت، به‌منظور حفاظت از منابع آب شهرستان دورود از هرگونه اضافه برداشت و حفر چاه غیرمجاز توسط متخلفین برابر قانون جلوگیری می‌شود.

شاددل اضافه کرد: از خردادماه ۱۴۰۰ در شهرستان دورود دو دستگاه حفاری غیرمجاز در حال حفر توقیف، ۴ حلقه چاه غیرمجاز پر و هفت حلقه به مراجع قضایی جهت اخذ حکم معرفی شده و تاکنون حکم مسدود کردن ۶۰ حلقه چاه اخذ که با این تعداد چاه غیرمجاز شرکت منابع آب شهرستان به حمایت و همدلی جمعی بیشتری نیاز داد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

برترین ها