• باز هم بشقاب‌پرنده‌ها؛ پای آدم فضایی‌ در میان است؟

    باز هم بشقاب‌پرنده‌ها؛ پای آدم فضایی‌ در میان است؟

    جسم‌های پرنده ناشناخته یا همان‌ها که برخی دوست دارند آن‌ها را «بشقاب پرنده» بخوانند، پدیده هائی هستند که گهگاه در آسمان ظاهر می‌شوند و فرضیه‌های گوناگونی درباره ماهیت آن‌ها وجود دارد. این نام از زبان انگلیسی می‌آید و برمی گردد به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم که موج پیدا شدن این نوع اشیاء راه