• بهترین ارتوپد فنی ایران در شبکه خبر رسانه ای شد؟!

    بهترین ارتوپد فنی ایران در شبکه خبر رسانه ای شد؟!

      پیدا کردن بهترین ارتوپد فنی ایران تا همین چند سال پیش هم، کاری عذاب آور و ناراحت کننده بود. این سختی ها ادامه داشت تا روزی که شبکه خبر، با بردن نام برترین کلینیک ارتوپدی فنی در کشور، به تمام سختی ها و مشکلات پایان داد و امید به یک زندگی دوباره را در