• دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از شهادت سردار سلیمانی

    دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از شهادت سردار سلیمانی

    در دومین سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی، دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت این سردار شهید در شعبه ۵۵ حقوقی امور بین‌الملل تهران به ریاست قاضی سلمان پورمریدی برگزار شد. طبق گفته قاضی، موضوعی که تحت رسیدگی این دادگاه قرار دارد ۸۰ دادخواست از سوی ۲۵۷۵ نفر علیه ۴۲

  • قاضی پور مریدی: تمام مردمی که خسارت دیده‌اند می‌توانند دادخواست بدهند

    قاضی پور مریدی: تمام مردمی که خسارت دیده‌اند می‌توانند دادخواست بدهند

    دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت شهید قاسم سلیمانی برگزار شد. به گزارش ایسنا، در دومین سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی، دادگاه رسیدگی به مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت این سردار شهید در شعبه ۵۵ حقوقی امور بین‌الملل تهران به ریاست قاضی سلمان پورمریدی برگزار