• تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می‌کند

    تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می‌کند

    یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب می کند که از ارکان حکومت قانون در هر کشوری است و به دلیل آنکه امکان تفسیر و اعمال مقررات گوناگون را در هر موضوعی فراهم می آورد به چهره عدالت کیفری در جامعه آسیب می زند و به کارگیری