• راه های شناسایی کپی بودن پایان نامه ها

    راه های شناسایی کپی بودن پایان نامه ها

    کپی کردن پایان نامه از پژوهش های دیگران، یکی از متداول ترین مشکلات دانشجویان ارشد و دکترا است. علت اصلی کپی کردن پایان نامه، ناآگاهی دانشجویان از انجام اصول و مراحل پایان نامه است. هر پایان نامه دارای اصول مشخص علمی می باشد که این اصول باید در مراحل پایان نامه رعایت گردد. عدم دانش