• Ubisoft تصادفاً The Division: Heartland را لو داد

    Ubisoft تصادفاً The Division: Heartland را لو داد

    به گزارش خبر روز و به نقل از gametplay یوبی‌سافت به‌طور تصادفی صفحه فروشگاه The Division: Heartland را منتشر می‌کند و نشان می‌دهد که ممکن است در آینده نزدیک اتفاقی با آن بیفتد. در حالی که مشخص شده است که یوبی سافت در حال کار بر روی The Division: Heartland به عنوان یک پیشنهاد مستقل