با ما همراه باشید

استانها

شیراز در محاصره زمین‌خواران/تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر قانونیست

منتشر شده

در

شیراز در محاصره زمین‌خواران/تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر قانونیست

 روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، در نقاط مختلف استان فارس، خصوصا شهرستان شیراز، منجر به توسعه ساخت و ساز در نقاط خوش‌آب و هوایی شده است که زمانی به کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی اختصاص داشت؛ موضوعی که جامعه را با مخاطراتی جدی مواجه کرده است.

براساس اسناد و اطلاعات تایید شده، علیرغم اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در برخورد با متخلفان عرصه زمین خصوصا در بخش اراضی کشاورزی، همچنان شاهد تداوم فعالیت گسترده دلالان و سودجویان، خصوصا در نقاط خوش آب و هوای شهرستان شیراز برای تغییر کاربری و توسعه ساخت و سازها هستیم، فعالیت‌هایی که بیشتر دامن نقاطی نظیر محدوده شهرک گلستان، روستای قلات و بخش دشت ارژن را گرفته و البته در سایر مناطق نیز به وفور مشاهده می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز شنبه دوم مرداد و در جمع خبرنگاران، پیرامون موضوع تغیر کاربری اراضی مختلف خصوصا زمین‌های زراعی و باغی تاکید کرد که تحت هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، زراعی و باغی در این شهرستان داده نخواهد شد مگر آنکه کمیسیون‌ تبصره یک ماده یک امور اراضی، برای ایجاد کارگاه تولیدی، مجوزی صادر کرده باشد.

ذبیح‌الله سیروسی شنبه ۲ مرداد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه، تفکیک و خرید و فروش اراضی کشــاورزی، غیرقانونی اســت و هیــچکــد ام از تغییر کاربــری‌ها قانونی نیســت، افزود: اولین آســیب تغییر کاربــری زمین هــای زراعــی، متوجه تولیدات محصولات کشــاورزی خواهد بود و این مهم را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

او با اشاره به اینکه در بخش هایــی از شــهر شیراز منجمله روستای قلات، برخی از مشاوران املاک مردم را تشویق به خرید زمین‌های کشاورزی با قیمت‌های اندک کرده و به خریدار وعده تغییر کاربری این اراضی را می‌دهند، تاکید کرد که این افراد تنها به دنبال منافع خود هستند، افزود: این افراد سودجو از ناآگاهی مردم ســوء اســتفاده می کنند و با فروش اراضی کشاورزی، آنها را به درد سر می اندازند.

سیروسی گفت: با پیگیری های متعدد، بارها دستگاه قضا به صنف مشــاوران املاک هشدار داده و تاکید کرده کــه بنگاه ها، حق خرید و فروش و قطعه بندی اراضی کشاورزی را ندارنــد؛ د ر واقــع اگــر قرار باشــد زمین های کشــاورزی به فروش برســد باید از جهاد کشــاورزی استعلام شود، حال آنکه افراد ســودجو با اســتقرار در برخی بنگاه های متفرقه، اراضی زراعی را با وعده تغییر کاربری، معامله می کنند.

او با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها، تحت هیچ شرایطی تغییر کاربری داده نخواهد شد، افزود: عــده‌ای مردم را فریب داده، زمین های کشاورزی را از دستشان در می آورند و با تغییر کاربری، شروع به ساخت و ساز می کنند؛ در هر حال تغییر کاربری های بدون مجوز، حیات زمین های کشاورزی را به خطر انداخته و دولت باید هر چه ســریع تر با ایجاد امکانات و تجهیرات بیشــتر، جلوی تخریب این منابع را بگیرد.

کمبود امکانات و نیروی انسانی برای مقابله با تغییرکاربری در شیراز

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیراز با اشاره بــه اینکــه، موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی از گذشته آغاز شده است، گفت: با وجود برخوردهای قانونی لازم با تغییر کاربری با هدف حفظ کاربری اراضی زراعی و اجرای قانون، به دلیل کمبود امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات، توانایی برخورد با تخلفاتی این چنین، در مراحل اولیه وجود ندارد.

سیروطی ادامه داد: کارکنان جهادکشاورزی حتی در روزهای تعطیل رسمی هم کار نظارت بر اراضی را با هدف پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی دنبال می‌کنند؛ اما در شهرستان شیراز، تنها ۲ خودروی گشت و چهار نفر نیروی انسانی برای این مهم وجود دارد که قطعا پاسخگو نیست.

او اضافه کرد: با توجه به حجم هجمه هایی که به زمین های زراعی در پهنه ۶ هزار کیلومتر مربعی شهرستان شیراز شاهد بوده‌ایم، امکانات بســیار محدود اســت؛ نزدیکی به مرکز فــارس و آب و هوای خوب برخی اقلیم های این شهرستان موجب شــده بعضی افراد از اســتان ها و شــهرهای دیگر به اینجا آمده و با خرید اراضــی کشــاورزی و تغییــر کاربری، شروع به ساخت و ساز کنند.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری ها بیشتر در مناطق خوش آب و هوا حادث می‌شود، گفت: در دشــت ارژن و گلستان آب پــرده، این تغییر کاربری ها ســرعت بیشــتری دارد، ضمن آنکــه زمین های کشــاورزی که در حومه شهر واقع شده نیز از نظر افراد متخلف دور نمانده است.

سیروسی با اشاره به این واقعیت که افزایــش بی رویه قیمت زمین، عده ای از ســود جویان را به این فکــر اند اخته تا با تغییر کاربری زمین های کشــاورزی و ساخت و ســاز در آنها، ارزش افزوده‌ای نصیب خود کنند، خاطرنشان کرد: اگر امکانــات به گونه‌ای بود که می شد در مراحل اولیه وقوع تخلفات با خاطیان برخورد کرد، تغییر کاربری زمیــن های زراعی این چنین توســعه پید ا نمی‌کرد.

ناآگاهی مردم عاملی اصلی در گسترش سودجویی

مدیرجهادکشاورزی شهرستان شیراز در عین حال، همکاری و همراهی و تلاش دستگاه‌های انتظامی و قضایی در شیراز برای مقابله با متخلفان تغییر کاربری اراضی را مناسب توصیف و تاکید کرد: عمده مشکل در این بخش به این اصل باز می‌گردد که مردم آگاهی و اطلاعات درست و دقیقی در اختیار ندارند.

او با بیان اینکه پس از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی، برخی معترض می‌شوند، گفت: مردم بعضا اطلاعات کمــی دارنــد و از ارزش حفظ کاربری زمین های کشــاورزی آگاه نیســتند؛ هرچند قانونگذار در زمینه حفظ کاربری زمین های کشــاورزی، قوانین خوبــی تصویب کــرده است امــا در کنار آن امکانات نظارت و پایش هم اهمیت بالایی دارد؛ اگــر امکانــات در حد و انــدازه قوانین وضع شده، وجود داشت، روند برخورد قانونی با متخلفان را تسریع و تسهیل می‌کرد که این خود یک عامل بازدارنده بسیار مهم محسوب می‌شود.

سیروسی گفت: با همین امکانات محدود، با متخلفان برخورد و پیشرفت های خوبی حاصل شده است؛ به طوریکه طی ۲ سال گذشته در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی با موارد بسیاری برخورد و با دستور قضایی، تغییر کاربری‌ و دیوارسازی‌ها فراوانی تخریب شده است؛ اما همچنان معتقد هستیم که امکانـات و تجهیـزات مقابله با متخلفان این حوزه باید فراهم شود.

به گفته او؛ در جدید ترین اقدام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در حوزه مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز و به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از انجام هماهنگی های لازم و تامین ادوات مورد نیاز ۸۶ مورد فنس کشی، دیوارکشی، پی کنی، و اتاقک غیر مجاز در منطقه اکبر آباد این شهرستان قلع و قمع شده است.

تشکیل ۶ هزار پرونده تخلف تغییرکابری در شیراز

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان شــیراز به این نکته نیز اشاره کرد که حــدود ۶ هزار پرونده با موضوع تغییر کاربری در دســتگاه قضا پیرامون تغییر کاربری تشکیل شده و در نوبت دادرسی و ۳ هزار پرونده نیز در دست رسیدگی است.

او گفت: دولت هم باید در این زمینه، بودجه هایی برای تهیه امکانات و تجهیزات اختصاص دهد تا بتوان با متخلفان، برخوردهای لازم را انجام داد.

تغییر کاربری در روستاها

سیروسی گفت: تغییــر کاربری اراضی کشــاورزی در مناطق روستایی، تابع ضوابط قانونی تعیین شده توسط وزارت جهادکشاورزیست و در مواردی هم مجوز برای تغییر صادر شده و ۸۰ درصد از قیمت روز اراضی زراعی و باغی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالک دریافت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: براســاس قانون، تغییــر کاربری زمیــن زراعــی و باغی برای ســکونت شــخصی مالکین کم درآمد در مساحت کوچــک، برابر ضوابــط و تعاریفی که وزارت جهادکشاورزی تعیین کرده است، مشــمول عوارض گفته شده، نمی‌شود.

شیراز در محاصره سودجویی دلالان زمین 

به گزارش ایسنا و براساس اخبار و گزارش‌های تایید شده، طی دهه‌های گذشته تاکنون برخی مالــکان و متصرفان اراضی کشاورزی، این زمین ها را از کاربری کشــاورزی خارج کرده و در آن ساخت و ساز انجام داده یا در حال احداث بنا هستند؛ این اقدامات در برخی مناطق اســتان فارس به ویژه شهرستان شیراز، منجر به فعال شدن عده‌ای سودجو و هدف قرار دادن اراضی زراعی و باغی واقع در مناطق خوش آب و هوا و خرید این اراضی از سوی دلالان و منفعت جویانی شده است.

امروز سودجویان بسیاری دام خود را برای مالکان زمین های کشــاورزی واقع در نقاط مختلف شهرستان شیراز، از  قلات و دشت ارژن گرفته تا دیگر نقاط دارای محاسن جغرافیایی و آب و هوایی، گسترده‌اند و در بعضی موارد موفق نیز شده‌اند.

بی تردید، فعالیت دلالان و منفعت طلبانی که به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، حیات در این بخش را با مخاطره جدی مواجه کرده است و شهروندان در شیراز شاهد هستند که بسیاری از زمین هــای زراعی قلات و گلســتان، محل ساخت و سازهای غیر مجاز شده است؛ این تلاش‌ها در کنار نبود تمایل کافی در جوانان برای تداوم فعالیت در بخش کشاورزی، منجر به فروش یا تغییر کاربری این زمین‌ها شده است.

به گزارش ایسنا و بنا به مستندات منابع رسمی کاهــش هــر هکتــار اراضــی کشــاورزی، امنیــت غذایــی ۲۰ نفر را با مخاطره مواجه خواهد کرد، لذا به نظر می‌رسد که دولت باید با جدیت بیشتری در حوزه تغیر کاربری‌های غیرقانونی و گسترده اراضی خصوصا زمین‌های زراعی و باغی، تلاش کرده و گام‌های عملی بلندتری را برای تکمیل فعالیتهای قضایی و انتظامی بردارد.

به حتم، ارتقاء آگاهی‌ها و اطلاعات مردم در خصوص اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، افزایش توان نظارتی دستگاه‌های مسئول و تشدید و تسریع برخوردهای قانونی، تاثیر بسزایی در کاهش تمایل دلالان و زمینخواران و بی ثمر ماندن تلاش آنان برای تغییر کاربری این اراضی خواهد شد.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استانها

نوای دفتین زنی رو به خاموشی است

منتشر شده

در

توسط

نوای دفتین زنی رو به خاموشی است

 قالیبافی هنر اصیل ایرانی است که همواره از دیرباز زبانزد مردم جهان بوده است. در این میان فرش دست‌باف خراسان رضوی نیز یکی از زیباترین فرش‌های دست‌باف‌ به شمار می‌رود. در برخی از مناطق و روستاهای خراسان رضوی، قالی بافی پیشه‌ اصلی مردم است. با این وجود صنعت قالیبافی و بافندگان این صنعت این روزها با مشکلات متعددی از جمله گران بودن مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و عدم بهره‌مندی از بیمه روبه‌رو هستند به طوری که به گفته کارشناسان این حوزه مشکلات ریزودرشت این صنعت تهدیدی برای افول این هنر اصیل تلقی می‌شود.

قالیبافان خراسان رضوی روزهای بسیاری از عمر خود را در پشت دارهای قالی، به امید بهره‌مندی از بیمه قالیبافی سپری کرده‌اند، اما متأسفانه اجرای این مصوبه با مشکلاتی همراه بوده است تا جایی که سال‌های متمادی است، قالیبافان به امید برخورداری از بیمه قالیبافی به انتظار نشسته‌اند.

به همین منظور و برای بررسی مشکلات بافندگان و صنعت قالیبافی به روستای هندل‌آباد یا همدل‌آباد در دهستان کنویست بخش مرکزی شهرستان مشهد و در ۳۵ کیلومتری شهر مشهد سری زده‌ایم. شغل بیشتر زنان این روستا قالیبافی است. وارد یکی از کارگاه‌های فعال در روستا می‌شویم. چهار زن مقابل دار قالی نشسته‌اند. صدای دفتین‌ زنی بر گره‌های ظریف نخ‌های رنگارنگ بر روی دار برافراشته قالی در فضا طنین‌انداز است. به سراغ یکی از بافندگان می‌رویم و با او گفت‌وگو می‌کنیم. راضیه حدودا ۴۵ سال سن دارد و از قدیمی‌ترین بافندگان کارگاه است.

او می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات بافندگان این است که تحت پوشش بیمه قرار ندارند. در طی این همه سال قالیبافی بیمه نداشته‌ام و در این مورد از جایی درخواست نکرده‌ام. کسی هم برای بیمه شدن ما درخواستی نداده است.

راضیه با اشاره به دشوار بودن شغل قالیبافی و دستمزد پایین آن ادامه می‌دهد: اگر تلاش بیشتری کنیم و بتوانیم زیاد کار کنیم و وقت بیشتری برای قالیبافی داشته باشیم نهایتا بتوانیم روزی ۴۰ هزارتومان کار کنیم و یک قالی را در چهار الی ۶ ماه به صاحبکار تحویل بدهیم. به طور کلی حمایتی از بافندگان نمی‌شود.

به کارگاه قالیبافی دیگری می‌رویم. دو زن در کارگاه مشغول به کار هستند. مریم یکی از زنان بافنده دارای ۳۰  سال تجربه در زمینه قالیبافی است. او درباره وضعیت کار و بیمه بافندگان می‌گوید: در سال ۹۲ که در همین رابطه خبرهایی به گوشمان رسید، اقداماتی انجام داده و نام خود را ثبت کردیم. ولی متاسفانه به ما گفتند که دیگر چنین طرحی وجود ندارد و ما موفق به بیمه خود نشدیم.

این بافنده با اعتراض به پایین بودن دستمزد و حقوق بافندگان ادامه می‌دهد: ما هرروز صبح تا شب در حال قالیبافی هستیم. با این حال تنها می‌توانیم بعد از چهار یا پنج ماه یک قالی سه در چهار تحویل بدهیم که دستمزد آن برای هر نفر ۴ یا ۵ میلیون تومان بیشتر نخواهد بود.

این خانم قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا خود مستقیما به بازار دسترسی دارد یا برای کسی کار می‌کند، پاسخ می‌دهد: برای کسی کار می‌کنم. برای خود اشتغالی به کمیته امداد مراجعه کردم تا بتوانم خودم مستقیما به بازار برای فروش قالی دسترسی داشته باشم. ولی برای این کار حمایتی نشدم.

او بزرگترین مشکل خود را در زمینه قالیبافی دستمزد پایین آن دانست و می‌گوید: کار سنگین و اصلی را ما انجام می‌دهیم ولی پول فروش فرش به جیب افراد دیگری می‌رود.

آینده‌ای برای بافندگان قالی وجود ندارد

مریم با اشاره به دشواری شغل خود و عدم حمایت کافی بیان می‌کند: ما می‌خواهیم بیمه بافندگان پیگری شود. با وجود اینکه ۳۰ سال است که در حال قالیبافی هستیم، ولی هیچ آینده تضمین شده‌ای از سمت این شغل ندارم.

برای بررسی بیشتر به خانه دیگری که در یکی از اتاق‌های آن دار قالی را برپا بود سرزدیم. این بافنده که نامش زهرا است ۲۵ سال است که مشغول قالیبافی در این روستا است. او در رابطه با وضعیت شغلی خود می‌گوید: چندباری که از صاحبکار خود درخواست بیمه کرده‌ام، جواب می‌دهد امکان بیمه شدن وجود ندارد.

زهرا در رابطه با وضعیت دستمزد و حقوق بیان می‌کند: اگر بتوانیم هر روز و بدون وقفه قالی ببافیم، هر سه الی چهار ماه می‌توانیم یک قالی را تحویل دهیم که پول آن هم زمانی که بین کارگران تقسیم می‌شود، به هر یک مقدار ناچیزی می‌رسد.

درآمد ناچیزی نصیب ما می‌شود

او ادامه می‌دهد: ۲۵ سال است که مشغول قالیبافی هستم. از چشم و سر و شانه و… برای این کار مایه گذاشته‌ام  ولی در نهایت تمام سود این کار به جیب فرد دیگری می‌رود و درآمد ناچیزی نصیب ما می‌شود.

دولت و مسئولین  از ما حمایت کنند

زهرا خاطرنشان می‌کند: دولت و مسئولین باید از ما حمایت کنند تا بتوانیم سود کاری که انجام می‌دهیم، نصیب خودمان شود و شرایط دسترسی مستقیم ما به بازار را فراهم کند.

این بافنده با اشاره به قالی که در حال بافت است، ادامه می‌دهد: شاید قیمت این قالی ۱۰۰ میلیون تومان باشد ولی از این ۱۰۰ میلیون تومان تنها ۱۰ میلیون آن نصیب بافندگان این قالی می‌شود.

در همین رابطه مهدی کلالی، رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: حدود ۹۰ هزار بافنده در سطح استان وجود دارد که این تعداد صرفا با مهارت قالیبافی آشنایی دارند و تنها ۴۵ درصد از این آمار قالیباف فعال هستند. البته این آمار کاملا دقیق نیست و این یک ضعف در صنعت قالیبافی تلقی می‌شود زیرا سامانه‌ای وجود ندارد که آمارها را به طور دقیق و کامل بررسی کند. از طرفی هم چون بافندگان قشر خاصی هستند که امکان دارد به اینترنت و سایر منابع دسترسی نداشته باشند، ثبت اطلاعات و آمارشان کمی دشوار است.

او با بیان مشکلات موجود در زمینه بیمه تامین اجتماعی قالیبافان ادامه می‌دهد: بیمه تامین اجتماعی قالیبافان از سال ۹۳ تا کنون به دلیل محدودیت‌های اعتباری دیگر کسی را جذب نکرد و بیمه شدگان نیز ریزش داشتند. در همین راستا، مرکز ملی فرش ایران تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق بیمه عشایر روستایی کشاورزان منعقد کرد که خط در آمدی قالیبافان را از ۴۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تعیین کند و بر مبنای آن، بافندگان مستلزم می‌شدند که ۱۵ درصد از درآمدشان را برای بیمه پرداخت کنند که از این ۱۵ درصد نیز، ۱۰ درصد را دولت و ۵ درصد را بافنده پرداخت می‌کرد.

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در مرداد ماه سال ۹۹ نیز مجددا یک تفاهم‌نامه تکمیلی منعقد شد که طبق این تفاهم نامه، دولت باید تمام حق بیمه قالیبافان در یک سال اول را پرداخت می‌کرد. یعنی در سال اول، همان ۵ درصدی که قالیباف موظف به پرداخت آن بود از جانب دولت پرداخت می‌شد. در  سال اول، قالیباف موظف به پرداخت یک درصد از حق بیمه بود، از سال دوم موظف به پرداخت ۲درصد،سال سوم ۳درصد، سال چهارم ۴ درصد و در نهایت سال پنجم موظف به پرداخت ۵درصد از حق بیمه می‌شود. اما متاسفانه به دلیل محدودیت‌های اعتباری دولت قبل، تا کنون خبری از اجرای این تفاهم نامه نشده است.

خراسان رضوی هم‌اکنون با کمبود قالیباف مواجه است

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به عدم تطابق درآمد قالیباف با تورم حاضر در کشور عنوان کرد: درآمد یک قالیباف هیچ تطابقی با تورم موجود در اقتصاد کشور ندارد و به این دلیل آمار قالیبافان فعال رو به کاهش است. با وجود اینکه سرمایه‌گذار وجود دارد، اما خراسان رضوی هم‌اکنون با کمبود قالیباف مواجه است. بزرگترین دغدغه قالیباف‌ها بازار و فروش و تامین مواد اولیه است. برای بهبود این وضعیت، تنها راهکار پیشنهادی ما این بود که قالیبافی از حالت تک‌بعدی خارج شده و به یک فعالیت کارگاهی تبدیل شود.

کلالی همچنین با عنوان مزایای فعالیت کارگاهی قالیبافان ادامه داد: مزایای فعالیت کارگاهی قالیبافان این است که تسهیلات بانکی و تولید محصولات معیوب را به حداقل می‌رساند. زیرا هر کارگاه یک ناظر فنی دارد و حین کار به رفع اشکالات محصولات می‌پردازد. فایده دیگر فعالیت کارگاهی این است که وظیفه قالیباف فقط بافندگی و سپس دریافت درآمد است و دیگر دغدغه بازار و نقدینگی را ندارد.

حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کارگاه غیرمتمرکز قالیبافی در خراسان رضوی وجود دارد

وی افزود: حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ کارگاه غیرمتمرکز قالیبافی در خراسان رضوی وجود دارد و در هر کارگاه حداقل ۱۰ نفر مشغول به کار هستند. میزان کارگاه‌های متمرکز نیز بین ۵۰ الی ۶۰ عدد است. تعداد کارگاه‌های قالیبافی استان تا پایان سال ۱۴۰۰ به‌روز خواهد شد و در تلاش هستیم تا آمار کارگاه‌های موجود در استان را افزایش دهیم.

از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۷ مورد پروانه بهره‌برداری کارگاه  قالیبافی در استان صادر شده است

رئیس اداره کل فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین از ایجاد دو سامانه بهین‌یاب و هماهنگ در جهت صدور پروانه‌های بهره‌برداری خبر داد و می‌گوید: سازمان ملی فرش خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از دو سامانه بهین‌یاب و هماهنگ، صدور پروانه و تاسیس کارگاه‌های قالیبافی را تسریع و قابل پیش‌بینی کرده است. فعالیت این دو سامانه بدین صورت است که واحد تولیدی اطلاعات خود را در سامانه بهین‌یاب ثبت کرده و سپس سازمان ملی فرش در سامانه هماهنگ برای آن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد. از ابتداء سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۷ مورد پروانه بهره‌برداری کارگاه  قالیبافی در استان صادر شده و هر کدام از این واحدهایی که پروانه بهره‌برداری کسب می‌کنند حداقل برای ۲۰ نفر اشتغال‌زایی دارند.

کلالی در ارتباط با میزان صادرات فرش دستباف در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ارتباط با صادرات فرش دستباف آمار کامل و دقیقی در دست نداریم زیرا این اطلاعات تحت اختیار گمرک است و گمرگ این آمار را محرمانه تلقی می‌کند. از سال ۹۷ به بعد دیگر هیچ آمار گمرکی در خصوص صادرات فرش در دست نیست اما نمی‌توان با قطعیت گفت فرشی که از مرز خراسان رضوی صادر شده در خود این استان نیز تولید شده است، زیرا آن فرش می‌تواند از تبریز به خراسان رضوی ارسال شده باشد و سپس از مرز خراسان رضوی به سایر کشورها صادر شود و برعکس.

در خراسان رضوی سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار متر مربع فرش تولید می‌شود

وی افزود: با توجه به اینکه در خراسان رضوی ۴۰ تا ۴۵ هزار قالیباف فعال وجود دارد و سالانه بین ۳۰ تا ۳۵ هزار متر مربع تولید داریم و تنوع سبک تولید در استان فراوان است، در زمینه صادرات نمی‌توان گفت نسبت به سایر استان‌ها پیشتاز هستیم، اما عملکرد خوب و چشمگیری داریم و حدود ۵۰ درصد از تولیدمان به صادرات ختم می‌شود.

همچنین هادی مخملی، رئیس اتحادیه فرش دستبافت مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بیمه بافندگان و مشکلات آن‌ها می‌گوید: در حال حاضر تعداد قالیبافانی که در مشهد در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند ۵۷۰۰ نفر است. از ابتداء سال ۹۳ تا کنون ۶۰۰۰ بیمه مربوط به قالیبافان قطع شده است. تعداد قالیبافان که در حال حاضر در مشهد  بیمه هستند ۲۲۰۰ نفر است.

اولین مانع در مسیر کار قالیبافان کاهش قدرت و ظرفیت آن‌ها در جهت تولید است

او در رابطه با موانعی که بر سر راه قالیبافان وجود دارد، ادامه می‌دهد: اولین مانع در مسیر کار قالیبافان کاهش قدرت و ظرفیت آن‌ها در جهت تولید است. تا قبل از افزایش قیمت مواد اولیه، قالیباف به تنهایی می‌توانست به صورت شخصی فعالیت کند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و قالیبافان با مشکلات زیادی سر و کار دارند.

بیمه حدود ۶۰۰۰ قالیباف قطع شده و هنوز تجدید نشده است

رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد بیان می‌کند: دومین مانع در مقابل قالیبافان مربوط به بیمه تامین اجتماعی است. به دلیل عدم بودجه کافی دولت بیمه برای قالیبافان لحاظ نمی‌شود. از سال ۹۳ که بیمه‌های تامین اجتماعی قالیبافان به مشکل برخورده است، بیمه حدود ۶۰۰۰ قالیباف قطع شده و هنوز تجدید نشده است.

مخملی تصریح می‌کند: البته بیمه صندوق عشایر عملکرد نسبتا مطلوبی داشته اما این بیمه شرایط و فواید کمتری دارد. فایده بیمه صندوق عشایر این است که در صورتی که قالیباف دوباره تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرد، سوابق آن را پذیرفته و تایید می‌شود.

بیمه تنها عاملی است که به قالیبافان برای ادامه دادن این شغل سخت، انگیزه می‌دهد

او در ارتباط با تاثیر چشمگیر بیمه تامین اجتماعی در روند عملکرد قالیبافان بیان می‌کند: موضوع بیمه تنها عاملی است که به قالیبافان برای ادامه دادن این شغل سخت، انگیزه می‌دهد. زیرا بیمه تامین اجتماعی مشخص کننده آینده، جایگاه و منزلت بافنده است و همچنین تاثیر چشمگیری در اشتغالزایی و افزایش میزان بافندگان و تولید دارد.

رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد خاطرنشان می‌کند: عامل اصلی عدم بیمه تامین اجتماعی قالیبافان، کمبود بودجه دولت است. اتحادیه‌ها با وجود چنین شرایطی موظفند با بررسی گروه‌های مختلف قالیبافان، به تخصیص بیمه به قالیبافانی که شرایط سخت‌تری دارند، اقدام کنند.

در حالی که بیمه قالیبافان از اهمیت بسیاری برخوردار است و امنیت شغلی برای بافندگان رقم زده و موجب انگیزه برای ادامه این حرفه محسوب می‌شود، اما به دلیل کمبود بودجه امکان برقرای بیمه همه قالیبافان و اجرای این حکم قانونی آن وجود ندارد. از طرف دیگر، با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، دستمزد این قشر کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و در حال حاضر شرایط به ‌گونه‌ای است که هیچ آینده‌ تضمین شده‌ای برای قالیبافان وجود ندارد.

گزارش از فرزانه لک زایی و لعیا فضیلت

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

استانها

واکسیناسیون به تنهایی در قطع انتقال کرونا کافی نیست

منتشر شده

در

توسط

واکسیناسیون به تنهایی در قطع انتقال کرونا کافی نیست

 سخنگوی علوم پزشکی گیلان، دورهمی های خانوادگی و مسافرت های چند روزه را یکی از مهمترین عوامل افزایش بیماران کرونایی دانست و اضافه کرد: اگرچه روند واکسیناسیون در حال انجام است، اما برای قطع زنجیره انتقال ویروس در حال حاضر واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست.

دکتر فردین مهرابیان در گفت وگو با ایسنا، از بستری شدن ۷۸ بیمار جدید کرونایی در استان گیلان طی روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کل بیماران بستری در سطح بیمارستان های دولتی و خصوصی استان گیلان ۳۸۲ نفر است.

وی ۷۴ نفر از بیماران بستری را نیازمند بخش های مراقبت های ویژه و آی.سی.یو دانست و افزود: همچنین ۶۸ بیمار در وضعیت بدحال هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به تلاش های کادر بهداشت و درمان جهت کاهش آمار بیماران بستری، عنوان کرد: همچنان این نگرانی وجود دارد که با عدم رعایت پروتکل های بهداشتی با موج جدید بیماری مواجه شویم.

مهرابیان، دورهمی های خانوادگی و مسافرت های چند روزه را یکی از مهمترین عوامل افزایش بیماران کرونایی دانست و اضافه کرد: اگرچه روند واکسیناسیون در استان با سرعت و دقت در حال انجام است، اما برای قطع زنجیره انتقال ویروس در حال حاضر واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست و حتما باید فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از وسائل حفاظت فردی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به واکسیناسیون ۷۵ درصدی دوز اول و ۲۶ درصدی دوز دوم جامعه هدف گیلان، متذکر شد: امروز ۳۲ پایگاه واکسیناسیون در سطح استان گیلان آماده واکسیناسیون هستند.

سخنگوی علوم پزشکی گیلان همچنین از اختصاص چهار پایگاه به تزریق واکسن کرونا در شهرستان رشت خبر داد و گفت: نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم و نوبت دوم برکت در پایگاه شبانه روزی پارس خزر و نوبت دوم واکسن آسترازنیکا و نوبت اول سینوفارم در مراکز چمران و ملوان رشت تزریق می‌شود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب

اخبار حواادث

قصرشیرین لرزید

منتشر شده

در

توسط

قصرشیرین لرزید

 زلزله ای به بزرگی 4.2 ریشتر قصرشیرین در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت 12 و 28 دقیقه امروز(ششم مهر) در مرز عراق و کرمانشاه، حوالی قصرشیرین و در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد.

محل وقوع این زمین لرزه 15 کیلومتری قصرشیرین اعلام شده است.

زلزله خسارتی نداشته است

مرادعلی تاتار فرماندار قصرشیرین در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به زلزله ۴.۲ ریشتری که دقایقی قبل رخ داد، افزود: مرکز این زلزله قصرشیرین نبوده و در خاک عراق رخ داده است.

وی ادامه داد: این زلزله در قصرشیرین بسیار کم احساس شد و هیچ مشکلی ایجاد نکرد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه هیچ خسارت جانی و مالی از هیچ قسمتی از شهرستان گزارش نشده، تاکید کرد: مرکز وقوع و شدت لرزه بگونه‌ای نبود که بخواهد ایجاد مشکل کند.

تاتار افزود: به دلیل آنکه این زلزله در خاک عراق رخ داده و قصرشیرین را چندان تحت تأثیر قرار نداده است، نیازی به اعزام تیم‌های ارزیاب به روستاها نیست.

وی اضافه کرد: هیچ اختلالی هم در خدمات برق، گاز و آب نداشتیم، زیرا لرزش بسیار جزیی بود.

منبع: ايسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها