• 5 تفاوت سکوبندی آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی

    5 تفاوت سکوبندی آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی

     لازمه ایجاد آزمایشگاه با عملکرد بالا، بررسی کاربرد ها، شناخت نیاز ها و فراهم کردن زیر ساخت های ضرروی برای احداث است. بر این اساس کاربری آزمایشگاه های شیمیایی با انواع آزمایشگاه های بیمارستانی، طبی، زیستی و به طور کلی تمام آزمایشگاه هایی که با نمونه های سلولی و میکروبی آزمایش انجام می شود، تفاوت