• امروز آخرین مهلت ویرایش درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان علوم پزشکی

    امروز آخرین مهلت ویرایش درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان علوم پزشکی

    مهلت ویرایش و رفع نقص مدارک درخواست ها برای انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور جهت نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امروز پایان می یابد. به گزارش ایسنا، با اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت و با توجه به درخواست‌های متعدد دانشجویان و دانشگاه‌ها یادانشکده های علوم پزشکی در خصوص عدم ثبت اطلاعات و مستندات